Erfarenheter

 

Förändringsledning - skolvärlden

I de fyra stora skolutvecklingsprojekt som Monica ansvarade för under 90-talet omfattade arbetet allt från organisationen och konkret ledarstöd till processhandledning i yrkesrollen. ledningsgruppen. I alla skolutvecklingsprojekt har Monica samarbetat nära med rektor och utbildningshandledare och arbetat med teamutveckling med processhandledning under 1-3 år.

 

Förändringsledning - företag

Vi har genomfört ledarutvecklingsprogram och stöd till ledningsgrupper på två sågverk, pappersbruk och mellanstora företag I Kramfors.

 

Förändringsledning - kommuner

Monica har genomfört utbildningsprogram och haft processhandledning, projektledning eller stöd på alla nivåer från kommunledning till verksamhets-, områdes- och enhetschefer i Kramfors kommun.

I Härnösands kommun har vi arbetat med en ettårig utvecklingsprocess med personalavdelningen och dess ledningsgrupp.

 

Förändringsledning - konsult åt Ådalshälsan

MOBIZ samarbetar regelbundet på konsultbasis åt Ådalshälsan. I 22 rehabiliteringsprogram för stressade och utmattade har Monica utvecklat moment och programdelar för individuell och grupputveckling. Cirka 150 personer deltagit i grupperna.

 

Förändringsledning - Landstinget

På uppdrag av landstinget har Monica arbetat med ledningsgrupper, aktuell arbetsledning och arbetslag för att nå landstingets och även verksamhetens interna mål. Under flera år genomförde MOBIZ tio ledarutvecklingsprogram för Linje 1 – chefer baserade på The Human Element™ och Beyond conflict/Radical Collaboration™.

Monica har format och genomfört kommunikationsutbildningar för chefer i landstinget, ST-läkarnas block i kommunikation och ledarskap samt för ledarutvecklingsblocket Teamtandvårdsledare i de fyra norra länen.

 

Förändringsledning - Folktandvården

MOBIZ uppdrag inom Folktandvården har under årens lopp kommit att omfatta hela Folktandvårdens organisation och har ansvarat för två ettåriga ledarutvecklingsprogram för de nuvarande klinikcheferna inom Folktandvården, ett ettårigt utvecklingsprogram för ledningsgruppen på en av länets största kliniker samt ledarutbildning av klinikadministratörer. Vi omstrukturerade Folktandvårdens kansli i Härnösand med en ny kanslichef.  MOBIZ har genomfört personalutbildningsdagar med 5 stora kliniker i länet med skräddarsytt tema i samarbete med klinikcheferna. Sedan några år har MOBIZ ledarutbildningsdelen i den gemensamma utbildningen för Teamledare för Folktandvården i de 4 norra länen.

 

Förändringsledning - offentlig sektor

Länsarbetsnämndens ledningsgrupp samt ledare på olika avdelningar på länsstyrelsen.

På Barn- och Ungdomsneurohabiliteringen i Sundsvall har Monica arbetat med processhandledning av lednings-gruppen, 6 behandlingsteam och vårdavdelningens personal.

 

Förändringsledning – ledningsorganisation

MOBIZ har genomfört en ny ledningsorganisation och arbetat med processhandledning av enhetschefsgruppen vid Rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall. 

Under 20 år har Monica haft ett stort antal ledare i enskild eller grupphandledning för ledare i kommuner, landsting och på länsstyrelsen.